Van der Werf Jachtservice

 

Algemene voorwaarden

Van der Werf Design/Jachtservice neemt bij het leveren van haar diverse diensten alle zorgvuldigheid in acht, toch moet zij vanwege mogelijk niet in verhouding staande schade tegenover de factuurwaarde zich op exoneraties kunnen beroepen. Tevens dient de opdrachtgever zelf verzekerd te zijn. De algemene voorwaarden bevatten exoneraties die kunnen voorkomen dat de opdrachtgever alle schade kan verhalen.

Artikel 1: Verzekeringsplicht

Bij werkzaamheden aan de voortstuwingsinstallatie en of elektronische installatie dient de opdrachtgever zelf het vaartuig minimaal WA + Casco verzekerd te hebben met inbegrip van verzekering tegen brand en lekkage.

Artikel 2: Informatieverstrekkingsplicht

De opdrachtgever zal van der Werf Design/Jachtservice alle informatie verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. De gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid daarvan zijn voor eigen risico.

Artikel 3: Intellectuele eigendom

Tekeningen en berekeningen die door van der Werf Design/Jachtservice verstrekt zijn blijven haar eigendom.

Artikel 4: Uitloop of meerwerk

Wanneer werkzaamheden duurder blijken dan voorzien, moet van der Werf Design/Jachtservice hen opschorten en met opdrachtgever overleggen over het al dan niet voortzetten daarvan. Zij heeft onverminderd recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de daarmee verband houdende kosten.

Artikel 5: Levertijd

Van der Werf Design/Jachtservice is slechts gebonden aan schriftelijk overeengekomen levertijd. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst voor het niet- uitgevoerde te ontbinden, indien het werk niet alsnog binnen een door hem na een overschrijding schriftelijke aangezegde redelijke termijn wordt uitgevoerd. In geval van zo’n ontbinding heeft hij geen aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 6: Beperking van aansprakelijkheid

Van der Werf Design/Jachtservice aansprakelijkheid voor gevolgschade of indirecte schade is altijd uitgesloten. Zij beperkt, behoudens opzet of grove schuld, haar aansprakelijkheid voor de overige schade tot de factuurwaarde van de overeenkomst op het moment van schade, of tot € 2.500,00 per overeenkomst, waarbij de keuze op het terzake hoogste bedrag valt.

Artikel 7: Betalingscondities

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen het in rekening gebrachte binnen deze termijn schriftelijk bij haar in te dienen, bij gebreke waarvan het in rekening gebrachte geldt als door hem aanvaard. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan van der Werf Design/Jachtservice administratiekosten verschuldigd van 10% over de factuurwaarde, de laatste vermeerderd met de wettelijke rente. Bij gerechtelijke incasso dient hij tevens alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand te voldoen.

Artikel 8: Forumkeuze

Het Nederlands recht is van toepassing.